Dec

25

Seminari o postupanju branioca u krivičnom postupku

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, od 01.04.2020. organizuje seminare o postupanju branioca u krivičnom postupku.  Cilj seminara je da advokati unaprede znanja i veštine neophodne za delotvornu odbranu u krivičnom postupku, uključujući analitičke sposobnosti, principe i veštine komunikacije sa klijentom, svedocima, policijom, javnim tužiocem i sudom (bilo usmene ili pismene), veštinu osmišljavanja strategije odbrane, i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse u svim fazama krivičnog postupka.

Advokati će imati priliku da pohađaju tri jednodnevna interaktivna seminara u okviru kojih će imati priliku da kroz razgovor sa predavačima, na hipotetičkim slučajevima i kroz praktične primere obrade teme date u nastavku i dobiju savete o tome kako postupiti u određenim, potencijalno kritičnim situacijama u postupku i izbeći greške koje bi mogle naškoditi interesima klijenta.

Mesta i datumi održavanja seminara biće objavljeni na sajtu Advokatske akademije Advokatske komore Srbije. Seminari su besplatni, ali učesnici sami snose eventualne troškove putovanja.