O ADVOKATSKOJ AKADEMIJI ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

O ADVOKATSKOJ AKADEMIJI ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Međunarodni pravni akti o advokaturi predviđaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja advokata.

Osnovni principi UN o ulozi advokata (1990) nalažu advokatskim profesionalnim udruženjima da obezbede prikladno obrazovanje i usavršavanje advokata i njihovo stalno upoznavanje sa idealima i etičkim dužnostima poziva.

Preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope od 25.10.2000.godine, poznata pod nazivom „Sloboda obavljanja advokatske delatnosti“, traži od advokatskih komora da postave najviše moguće standarde stručnosti advokata. U vezi sa ovim, komore treba da preduzimaju sve neophodne mere i da obezbede visok nivo profesionalne pravne obuke i kontinuirano obrazovanje advokata kroz razvijanje pravnih veština, osećaja za etička pitanja i potrebna znanja za zaštitu ljudskih prava (načelo II , tačka 2 i 3.).

Naš Kodeks profesionalne etike advokata nalaže advokatu da zastupa stručno, da prati propise, pravnu praksu i stručnu literaturu i da obnavlja, usavršava i proširuje svoje pravno i opšte obrazovanje ( pravila 15 i 16).

Do stupanja na snagu Zakona o advokaturi iz 2011.godine, advokatura nije imala propisane metode i ustanove za kontinuiranu pravnu obuku.

Pravne pretpostavke za osnivanje Advokatske akademije i pravni okvir na osnovu koga je ona osnovana, postoje od stupanja na snagu Zakona o advokaturi iz 2011.godine, kojim je u odredbi čl.17. propisano da je advokat dužan da stalno stiče i usavršava znanja i veštine potrebne za stručno, nezavisno, samostalno, delotvorno i etično obavljanje advokatske službe, u skladu sa programom stručnog usavršavanja koji donosi Advokatska komora Srbije. Stavom 2. ove odredbe propisano je da je advokat koji ima advokatskog pripravnika, dužan da mu obezbedi odgovarajuće uslove za rad i obuku u skladu sa svrhom pripravničke prakse, da sprovodi plan i program obuke i nadzire njegov rad i stručno usavršavanje.

Zakon o advokaturi iz 2011.godine je u poslove Advokatske komore Srbije, propisao i da Advokatska komora Srbije organizuje i sprovodi stalnu obuku advokata, advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima i specijalizovano stručno usavršavanje advokata, te odredbom člana 86. predvideo da Advokatska komora Srbije u tom cilju osniva Advokatsku akademiju, kao posebno telo zaduženo za ovu obuku u cilju usavršavanja teorijskih i praktičnih znanja i veština advokata potrebnih za stručnu, nezavisnu, samostalnu, delotvornu i etičnu advokaturu, specizalizaciju advokata i izdavanje uverenja o specijalizaciji u određenoj oblasti prava i advokature. Stavom 2. ove odredbe propisano je da se osnivanje, organizacija i rad Advokatske akademije i donošenje programa opšte i specijalizovane obuke, uređuje Statutom Advokatske komore Srbije.

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije osnovana je 2012.godine, ali je počela sa radom u novembru 2015.godine prema Planu za sprovođenje programa posebne stručne obuke advokata i advokatskih pripravnika. Predmet rada Akademije su:

  • posebna stručna obuka advokata
  • stručna obuka advokatskih pripravnika i diplomiranih pravnika za polaganje pravosudnog i advokatskog ispita
  • stručna obuka lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama, zajedničkim advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima
  • provera znanja koja se sprovodi na advokatskom ispitu, u skladu sa Pravilnikom o advokatskom ispitu.