О АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

О АДВОКАТСКОЈ АКАДЕМИЈИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Међународни правни акти о адвокатури предвиђају обавезу сталног стручног усавршавања адвоката.

Основни принципи УН о улози адвоката (1990) налажу адвокатским професионалним удружењима да обезбеде прикладно образовање и усавршавање адвоката и њихово стално упознавање са идеалима и етичким дужностима позива.

Препорука Комитета министара Савета Европе од 25.10.2000.године, позната под називом „Слобода обављања адвокатске делатности“, тражи од адвокатских комора да поставе највише могуће стандарде стручности адвоката. У вези са овим, коморе треба да предузимају све неопходне мере и да обезбеде висок ниво професионалне правне обуке и континуирано образовање адвоката кроз развијање правних вештина, осећаја за етичка питања и потребна знања за заштиту људских права (начело II , тачка 2 и 3.).

Наш Кодекс професионалне етике адвоката налаже адвокату да заступа стручно, да прати прописе, правну праксу и стручну литературу и да обнавља, усавршава и проширује своје правно и опште образовање ( правила 15 и 16).

До ступања на снагу Закона о адвокатури из 2011.године, адвокатура није имала прописане методе и установе за континуирану правну обуку.

Правне претпоставке за оснивање Адвокатске академије и правни оквир на основу кога је она основана, постоје од ступања на снагу Закона о адвокатури из 2011.године, којим је у одредби чл.17. прописано да је адвокат дужан да стално стиче и усавршава знања и вештине потребне за стручно, независно, самостално, делотворно и етично обављање адвокатске службе, у складу са програмом стручног усавршавања који доноси Адвокатска комора Србије. Ставом 2. ове одредбе прописано је да је адвокат који има адвокатског приправника, дужан да му обезбеди одговарајуће услове за рад и обуку у складу са сврхом приправничке праксе, да спроводи план и програм обуке и надзире његов рад и стручно усавршавање.

Закон о адвокатури из 2011.године је у послове Адвокатске коморе Србије, прописао и да Адвокатска комора Србије организује и спроводи сталну обуку адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и запослених у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима и специјализовано стручно усавршавање адвоката, те одредбом члана 86. предвидео да Адвокатска комора Србије у том циљу оснива Адвокатску академију, као посебно тело задужено за ову обуку у циљу усавршавања теоријских и практичних знања и вештина адвоката потребних за стручну, независну, самосталну, делотворну и етичну адвокатуру, специзализацију адвоката и издавање уверења о специјализацији у одређеној области права и адвокатуре. Ставом 2. ове одредбе прописано је да се оснивање, организација и рад Адвокатске академије и доношење програма опште и специјализоване обуке, уређује Статутом Адвокатске коморе Србије.

Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије основана је 2012.године, али је почела са радом у новембру 2015.године према Плану за спровођење програма посебне стручне обуке адвоката и адвокатских приправника. Предмет рада Академије су:

  • посебна стручна обука адвоката
  • стручна обука адвокатских приправника и дипломираних правника за полагање правосудног и адвокатског испита
  • стручна обука лица запослених у адвокатским канцеларијама, заједничким адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима
  • провера знања која се спроводи на адвокатском испиту, у складу са Правилником о адвокатском испиту.